CSR


 

Glass Line ร่วมส่งเสริม

ความความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 ภายในบริษัท


บริษัท กลาสไลน์ จำกัดส่งเสริมและมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตลอดจนพัฒนาศักยภาพโดยรวมของพนักงานด้วยกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการทำงานอยู่เสมอ พร้อมมอบสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่ทีมงานของเราทุกท่าน เพราะเราตระหนักดีถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

 


ภายนอกบริษัท


เนื่องด้วยบริษัทกลาสไลน์จำกัดผลิตและติดตั้งประตู-หน้าต่างซึ่งผลิตขึ้นโดยใช้กระจกและอลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักในการผลิต เราจึงให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้นอกสถานที่ให้แก่ผู้สนใจเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผู้คนในชุมชนต่อไป


สนใจสินค้าและบริการคุณภาพ Glass Line

สามารถติดต่อและพูดคุยกับเราได้